А К Т У А Л Н О

 

     Уважаеми родители, имам удоволствието да ви запозная с новите придобивки в детската градина, а именно уреди за пречистване на въздуха. Това е високо ефективна система за филтриране с филтър от активен въглен, фин филтър за прахови частици, алергени на прахови акари, полени, плесени, мухълни спори, алергените на домашни любимци, бактерии и вируси. Всяка група разполага с два такива пречистватвля - един в занималнята и един в спалното помещение. По този начин ще се осигурява непрекъсната циркулация за филтриране на замърсения въздух, който пречистен и наситен с отрицателни йони се връща обратно в помещението, убивайки  болестотворните вируси и бактерии. За да са здрави нашите деца!

 

С уважение,
Екатерина Кирова

Директор 

Дата на публикуване:  15.10.2020 год.

                                                                                                         

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители, във връзка с Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2016 г за предучилищното образование , обнародвано в ДВ, бр. 85/02.10.2020г. Ви информирам следното:
Създава се чл. 18а, който гласи:
(1)Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на педагогическо взаимодействие в детските градини е преустановено, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото взаимодействие се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии с участието на родителите.
(2) Педагогическото взаимодействие по ал. 1 подпомага придобиването на компетентностите по чл. 28, ал.2, като използваните ресурси се избират от педагогическите специалисти в съответствие с възрастта на децата.
(3) Продължителността на педагогическото взаимодействие с дете по ал. 1 се определя от педагогическите специалисти в съответствие с с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно.
(4) Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо взаимодействие по ал. 1 се извършва чрез наблюдение от страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите.
(5) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие по ал. 1 на децата не се пишат отсъствия.
2. Броят на отсъствията на децата от подготвителните групи, които могат да се извиняват от родител през учебната 2020/2021 г. от 10 се увеличават на 20. - това се отнася само за тази учебна година.
3. Праз учебната 2020-2021 г. родителите на деца, записани в съответната детска градина, могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна организация по чл. 18, ал.1 до директора на детската градина от 1-во до 5-то число на всеки месец. Към заявлението се прилагат:
Декларация от родителите, която включва техни лични данни и лични данни за детето;
декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие;
списък с изброените познавателни книжки и други помагала.
Експертна комисия в 14 - дневен срок от подаването на заявлението анализира документите и одобрява или отказва да одобри включването на детето в самостоятелна организация.
На местата на децата, записани в самостоятелна организация не може да бъдат приемани други деца, които да посещават детската градина.
Експертната комисия има право да откаже включването в самостоятелна организация, когато не е предоставен някой от документите или няма осигурена среда за учене чрез игра.
Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, записани в самостоятелна организация при условия и ред, определени в Правилника за дейността на ДГ.
Ако имате някакви въпроси, свързани с текстовете на наредбата сме насреща!

 

С уважение,
Екатерина Кирова
Директор

Дата на публикуване:05.10.2020 год.

 Уважаеми родители, на основание Заповед № РД-01-561/18.09.2020г. на кмета на Община Царево има промяна в графика за вземане на децата от детска градина! На всяка група се дават 25 минути за изпращане. Моля, обърнете внимание на посочените за всяка група часове!!! Новият график влиза в сила от 23.09.2020 г. / сряда/. Ако имате въпроси се обръщайте към учителите по групите.

  • Запознайте се подробно със заповедта: Кликнете тук - Заповед.pdf 

Екатерина Кирова
Директор

 

ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ:

 

Дата на публикация:                                                                                                                                                                                          27.05.2020 год.